Cocktail chanh-volka

Nguyên li?u

  • Chanh: 1 qu?
  • Volka
  • Mu?i

Cách làm

  • B??c 1: ??u tiên b?n làm ??t ph?n mi?ng c?c r?i úp ng??c c?c vào ??a mu?i tinh và ng?a lên.
  • B??c 2: Trong bình l?c b?n l?c ??u 2 ph?n n??c chanh cùng 1 ph?n r??u vodka r?i rót vào c?c ?ã có mu?i.

Trang trí

?? trang trí và thêm h??ng v? cho ly cocktail, b?n có th? c?t lát hay c?t múi cau các lo?i qu? nh? chanh, cam r?i th? vào cocktail.

C?m quan

Ngày hè nóng b?c thì 1 ly cocktail chanh k?t h?p v?i volka ngay ng?t s? xua tan ? c?m giác m?t m? trong nh?ng ngày này. ??ng b? l? b?n nhé!!!